Робота з питань запобігання та виявлення корупції

Нормативно-правове забезпечення з питань запобігання та виявлення корупції

Н А К А З

01.11.2018 №323

Про затвердження плану

заходів щодо запобігання

та протидії корупції

З метою реалізації державної політики із запобігання та протидії корупції, профілактики та попередження причин та умов, які сприяють проявам корупції та іншим правопорушенням, у школі в 2019 році

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити план заходів щодо запобігання та протидії корупції у школі на 2019 рік.

2. Призначити Настаченко В.І.., заступника директора з навчально-виховної роботи, відповідальною щодо запобігання та протидії корупції у навчальному закладі.

3. Відповідальному за запобігання та протидії корупції Настаченко В.І.:

3.1. Ознайомити колектив закладу з планом заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням на 2019 рік.

3.2. Відповідно до закону України «Про запобігання корупції » вжити заходи щодо подолання конфлікту інтересів.

3.3. Щоквартально розглядати виконання плану заходів із запобігання та протидії корупції на оперативних нарадах, педагогічних радах.

4. Організацію даного наказу покласти заступника директора з навчально-виховної роботи Настаченко В.І.

5.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник директора школи А.Г. Карась

З наказом ознайомлена: ______________В.І.Настаченко

Заходи щодо реалізації державної антикорупційної політики
у Харківській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 87
Харківської міської ради Харківської області
№ з/п Назва заходу Виконавці Термін
1. Забезпечення систематичного проведення особистих прийомів громадян. Заступники директора Постійно
2. Забезпечення виконання вимог Закону «Про доступ до публічної інформації». Заступники директора Постійно
3. Забезпечення своєчасного надання суб’єктам звернення достовірної та у повному обсязі інформації відповідно до законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звер- нення громадян», «Про запобіган- ня корупції». Директор школи, заступники директора Постійно
4. Забезпечення розміщення та своєчасного оновлення на офіційному сайті школи актуальної інформації, пов’язаної з наданням та отриманням адміністративних послуг. Відповідальна особа, заступники директора Постійно
5. Проведення у закладі антикорупційної інформаційно-просвітницької роботи, у тому числі у формі зустрічей з працівниками спеціально уповноважених суб’єктів. Відповідальна особа Постійно
6. Забезпечення дотримання працівниками школи Загальних правил педагогічної етики. Відповідальна особа, заступники директора Постійно
7. Забезпечити якісне та неупередже- не заміщення вакантних посад та інформувати при прийомі на роботу працівників про не обхід- ність неухильного дотримання Антикорупційного законодавства. Директор школи За необхідністю
8. Вжиття заходів щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів, виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання. Відповідальна особа Постійно
9. Ініціювання перед начальником Управління освіти питання щодо проведення службового розсліду- вання (перевірки) у разі виявлення факту недодержання вимог антикорупційного законодавства працівниками школи. Директор школи Постійно
10. Надання роз’яснень на звернення або запити (усні та письмові) щодо застосування норм антикорупцій- ного законодавства. Відповідальна особа Постійно
11. Забезпечення належних умов для отримання від громадськості повідомлень про порушення вимог антикорупційного законодавства, зокрема через телефонні лінії, офіційний сайт школи, засоби електронного зв’язку. Відповідальна особа Постійно
12. Підготувати звіт про виконання Антикорупційної програми та Плану заходів запобігання та протидії корупції в ХСШ №87 2019 навчальному році Відповідальна особа Постійно
13. Розробка проекту плану щодо запобігання і виявлення корупції у ХСШ №87 на 2020 рік. Відповідальна особа Грудень
ПОЛОЖЕННЯ
про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 87 Харківської міської ради Харківської області

1. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 87 Харківської міської ради Харківської області (далі - уповноважена особа) визначається у порядку, визначеному законодавством за наказом директора Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 87 Харківської міської ради Харківської області (далі –ХСШ № 87).

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції".

3. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, іншими актами законодавства.

Уповноважена особа підзвітна директору ХСШ№87.

4. Основними завданнями уповноваженої особи є:

1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

3) участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

4) проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

5) проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю;

6) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

5. Уповноважена особа відповідно до покладених на неї завдань:

1) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

2) надає окремим працівникам ХСШ №87 роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

3) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності працівників ХСШ № 87, вносить пропозиції щодо усунення таких ризиків;

4) надає допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, проводить у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів, а також здійснює логічний та арифметичний контроль декларацій;

5) у разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок невідкладно письмово повідомляє про це відповідному суб'єкту декларування для подання ним письмового пояснення та/або виправленої декларації;

6) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень працівниками ХСШ № 87, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, інформує в установленому порядку про такі факти ректора, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

7) веде облік працівників ХСШ № 87, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

8) взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства освіти і науки України, органів місцевого самоврядування, спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції;

9) розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників ХСШ № 87 до вчинення корупційних правопорушень.

6. Втручання у діяльність уповноваженої особи під час здійснення нею своїх повноважень, а також покладення на уповноважену особу обов'язків, що не належать або виходять за межі її повноважень чи обмежують виконання покладених на неї завдань, забороняється.

7. Уповноважена особа має право:

1) отримувати від працівників ХСШ № 87 інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом;

2) отримувати від працівників ХСШ № 87 усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок), а також щодо виявлених логічних та арифметичних помилок у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру;

3) ініціювати перед директором ХСШ № 87 питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважену особу завдань.

8. Уповноважена особа бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

Уповноважена особа ХСШ № 87 під час проведення службових розслідувань (перевірок) має право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій ХСШ №87, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

9. Уповноважена особа може залучатися до проведення:

1) експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються ХСШ № 87, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень;

2) внутрішнього аудиту ХСШ № 87 в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

10. Директор ХСШ №87 сприяє створенню умов для виконання на належному рівні уповноваженою особою покладених на неї завдань.

/Files/images/Корупція 1.jpg

/Files/images/Корупція 2.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 269

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.